Impressum

Odpowiedzialny za treść:

Genealogie Research Poznań Sp. z o.o.

Grunwaldzka 115
60-313 Poznań
Polska

tel.: +48 (0)61 – 27 87 090
faks: +48 (0)61 – 27 87 091

e-mail: office@genealogie-research-poznan.com
web: www.genealogie-research-poznan.com

 

NIP: 779 239 07 52

 

Wyłączenie odpowiedzialności cywilnej/Prawo autorskie

1. Zawartość oferty w trybie online. Autor nie udziela gwarancji za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość udostępnionych informacji. Roszczenia wobec autora z tytułu odpowiedzialności cywilnej, które dotyczą szkód materialnych lub niematerialnych spowodowanych przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji lub przez wykorzystanie błędnych i niepełnych informacji, są wykluczone. Wszystkie oferty są niezobowiązujące i niewiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełniania lub usuwania części strony lub całej oferty lub do tymczasowego lub całkowitego wstrzymania publikacji.

2. Odsyłacze i linki. Jeżeli bezpośrednio lub pośrednio wskazuje się na odsyłacze („linki”), które znajdują się poza obszarem odpowiedzialności autora, za ich treść, a zwłaszcza za szkody powstałe przez wykorzystanie lub niewykorzystanie przedstawionych informacji wyłączną odpowiedzialność cywilną ponosi oferent tych stron, a nie osoba, która poprzez linki jedynie wskazuje na daną publikację.

3. Prawo autorskie i prawo do własnego wizerunku. Autor we wszystkich publikacjach stara się przestrzegać praw autorskich dotyczących wykorzystanych grafik, dźwięków i tekstów lub wykorzystywać grafiki, dźwięki i teksty wolne od licencji. Jeżeli mimo to na danej stronie znajdą się chronione prawem autorskim grafiki, dźwięki lub teksty, oznacza to, że autorowi nie udało się ustalić prawa autorskiego. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia prawa autorskiego autor po otrzymaniu zawiadomienia usunie dany obiekt ze swojej publikacji lub oznaczy go informacją o właściwym prawie.

4. Skuteczność niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jak część oferty internetowej, w której odesłano do tej strony. Jeżeli fragmenty lub poszczególne sformułowania tego tekstu nie są zgodne, przestały być zgodne lub są nie w pełni zgodne z aktualnym stanem prawnym, fakt ten nie narusza treści i ważności pozostałych części dokumentu.

5. Odsyłacze i linki. Prosimy pamiętać, że autor niniejszym wyraźnie oświadcza, iż w momencie tworzenia linków odpowiednio połączone linkami strony były wolne od treści nielegalnych. Autor nie ma żadnego wpływu na aktualny i przyszły kształt i zawartość stron, które są połączone linkami/odsyłaczami. Dlatego niniejszym dystansuje się on wyraźnie od wszystkich treści na wszystkich połączonych linkami/odsyłaczami stronach, które zostały zmienione po stworzeniu linków. Stwierdzenie to obowiązuje w odniesieniu do wszystkich linków, jakie wykorzystano w ramach własnej oferty internetowej. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a zwłaszcza za szkody powstałe w wyniku wykorzystania lub niewykorzystania takich udostępnionych informacji wyłączną odpowiedzialność cywilną ponosi oferent tych stron, a nie osoba, która poprzez linki jedynie wskazuje na daną publikację.

 

Polityka prywatności

Cieszymy się bardzo, że interesują się Państwo naszą firmą. Kwestia ochrony danych osób odwiedzających strony internetowe firmy Genealogie Research Poznań Sp. z o.o.. jest dla nas bardzo istotna. Z informacji dostepnych na stronie internetowej firmy można w zasadzie korzystać bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba zainteresowana chce skontaktować się z nami za pośrednictwem strony internetowej, mogą być wymagane jej osobiste dane. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych ma miejsce i nie ma podstawy prawnej dla takiego przetwarzania, zwykle uzyskujemy zgodę osoby, której te dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której te dane dotyczą, odbywa się zgodne z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych i krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązujących Genealogie Research Poznań Sp. z o.o.. Dzięki niniejszej polityce prywatności nasza firma stara się informować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych danych osobowych. Ponadto osoby, których te dane dotyczą, są informowane o swoich prawach wynikających z niniejszej polityki prywatności.

Jako administrator danych firma Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. wdrożyła liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak największej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem strony internetowej. Niemniej jednak internetowe transmisje danych mogą natrafić na luki w zabezpieczeniach i absolutna ochrona nie może być zagwarantowana. Z tego względu każda zainteresowana osoba może przekazać nam swoje dane w inny sposób, na przykład telefonicznie.

1. Definicja terminoligii

Deklaracja ochrony danych Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. opiera się na terminologii stosowanej przez dyrektywę europejską w ogólnych rozporządzeniach o ochronie danych (DS-GVO). Nasza polityka prywatności powinna być łatwa do odczytania i zrozumiała zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy w pierwszej kolejności wyjaśnić wyżej wymienioną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu dotyczącym prywatności używamy następujących terminów, między innymi:

 • a) dane osobowe

  Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwane dalej „osobą, której te dane dotyczą”). możliwą do zidentyfikowania jest taka osoba, której tożsamości nie znamy, ale możemy poznać, korzystając z tych środków, które mamy. Osoba fizyczna, której tożsamości nie znamy, jest uznawana za możliwą do zidentyfikowania bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez powiązanie z identyfikatorem, takim jak nazwa, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej cech szczególnych jak cechy fizyczne, fizjologiczne, można zidentyfikować tożsamość genetyczną, umysłową, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 • b) osoba której te dane dotyczą

  Osoba której te dane dotyczą to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora.

 • c) przetwarzanie

  Przetwarzanie oznacza każdy proces lub serię operacji związanych z danymi osobowymi, takimi jak zbieranie, gromadzenie, organizowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, odczytywanie, pobieranie i używanie danych, z wykorzystaniem lub bez pomocy zautomatyzowanych procedur. Jest to również ujawnianie danych poprzez ich złożenie, rozpowszechnienie lub jakąkolwiek inną formę udostępnienia całości bądź też części zawartych w nich informacji.

 • d) ograniczenie przetwarzania

  Ograniczeniem przetwarzania jest ich oznakowanie w taki sposób, aby zapobiec ich dalszego przetwarzania w przeszłości.

 • e) profilowanie

  Profilowanie to wszelkiego rodzaju zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu danych do oceny pewnych aspektów osobistych dotyczących danej osoby fizycznej jak np.: jej wydajności pracy, zdrowia i sytuacji ekonomicznej. Celem tej automatycznej analizy danych jest przewidywanie preferencji, zainteresowań, zachowania, czy też lokalizacji danej osoby fizycznej.

 • f) pseudonymizacja

  Pseudonimizacja polega na przetwarzaniu danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do określonego podmiotu danych bez potrzeby uzyskiwania dodatkowych informacji. To pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie za pomocą rozwiązań technicznych i organizacyjnych zapewniających, że dane osobowe nie mogą zostać przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 • g) Osoba odpowiedzialna lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie

  Osoba odpowiedzialna lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, organ lub instytucja, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie unijnym lub w prawie państw członkowskich Uni Europejskiej, kryteria mianowania na stanowisko administrator określone są na mocy prawa unijnego lub krajowego.

 • h) Osoba przetwarzająca

  Osoba przetwarzająca jest osobą fizyczną lub prawną, organem publicznym, agencją lub innym podmiotem przetwarzającym dane osobowe w imieniu administratora danych.

 • i) Odbiorca

  Odbiorca jest osobą fizyczną lub prawną, agencją, instytucją lub innym podmiotem, któremu ujawniono dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe zgodnie z prawem unijnym lub krajowym w związku z konkretną misją, nie są uważane za beneficjentów.

 • j) Osoba trzecia

  Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, istytucja lub inny podmiot niż podmiot przetwarzania danych, administrator czy też podmiot przetwarzający oraz osoby upoważnione bezpośrednio do przetwarzania danych osobowych przez administratora lub podmiot przetwarzający.

 • k) Zgoda

  Zgoda jest dowolną dobrowolnie podaną wolą, jednoznacznie wyrażoną w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu ją potwierdzającego przez osobę, której te dane dotyczą. W tym konkretnym przypadku, podmiot danych wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które go dotyczą.

2. Nazwa i adres Odpowiedzialnego za przetwarzanie

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, lub innych przepisów dotyczące ochrony danych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych to:

Genealogie Research Poznań Sp. z o.o.
Grunwaldzka 115
60-313 Poznań
Polska

Tel.: +48 (0)61 – 27 87 090
E-Mail: office@genealogie-research-poznan.com
Website: www.genealogie-research-poznan.com

3. Cookies

Strony internetowe Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. wykorzystują pliki cookie. pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów wykorzystuje pliki cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. Cookie-ID. Cookie-ID to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, przez który strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżniać przeglądarkę użytkownika od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Określona przeglądarka internetowa może zostać rozpoznana i zidentyfikowana przez unikalny identyfikator pliku cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie, Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. może zapewnić użytkownikom tej strony bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia cookie.

Za pomocą pliku cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być zoptymalizowane na potrzeby użytkownika. Pliki cookie pozwalają nam, jak już wspomniano, rozpoznać użytkowników naszej strony. Celem tego rozpoznanja jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej korzystającej z plików cookie nie musi ponownie wprowadzać swoich danych uwierzytelniających za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ odbywa się to za pośrednictwem strony internetowej i pliku cookie przechowywanego w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka na zakupy w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku za pomocą pliku cookie.

Użytkownik, którego te dane osobowe dotyczą może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej. W związku z tym może trwale zapobiec ustawieniu plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie można usunąć w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli użytkownik, którego te dane osobowe dotyczą dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. zbiera serię ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy strona internetowa jest dostępna dla użytkownika, którego te dane osobowe dotyczą lub dla zautomatyzowanego systemu. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Używane (1) rodzaje i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej witryny internetowej (tzw. Resellerzy), (4) strony podsieci, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem (5) data i godzina dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) inne podobne dane i informacje wykorzystywane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystanie z tych ogólnych danych i informacji nie pozwala Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. wyciągnąć żadnych wniosków co do osoby. Informacje te są wymagane, aby (1) poprawnie dostarczyć zawartość naszej strony internetowej, (2) w celu optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklamowania, (3) w celu zapewnienia dalszego funkcjonowania naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej, oraz ( 4) zapewnienie organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku cyberataku. Te anonimowo zebrane dane i informacje są statystycznie oceniane przez Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której te dane dotyczą.

5. Kontakt za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. zawiera informacje umożliwiające szybki elektroniczny kontakt z naszą firmą oraz bezpośrednią komunikację z nami, która jest również ogólnym adresem tzw. Poczty elektronicznej (adres e-mail ). Jeżeli użytkownik, którego te dane osobowe dotyczą skontaktuje się z administratorem danych pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której te dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe, dobrowolnie przekazywane przez osobę indywidualną administratorowi, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą. Nie ujawnia się tych danych osobowych osobom trzecim.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje dane osobowe użytkownika, którego te dane osobowe dotyczą jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub, w zależności od przypadku który jest uregulowany przez europejskie dyrektywy lub rozporządzenia lub przez jakiegokolwiek innego prawodawcę w przepisach ustawowych.

Jeżeli cel przechowywania zostanie pominięty lub upłynie okres przechowywania określony w dyrektywach i rozporządzeniach europejskich lub przez jakiegokolwiek innego właściwego ustawodawcy, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

7. Prawa osoby której to dotyczy

 • a) Prawo do potwierdzenia

  Każdy użytkownik, którego te dane osobowe dotyczą ma prawo, wedle praw europejskich organów regulacyjnych, do wymagania od odpowiedzialnego za przetwarzanie, aby sprawdzał, czy przetwarzane są jego dane osobowe. Jeśli osoba, której to dotyczy chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może skontaktować się z pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

 • b) Prawo do informacji

  Według Europejskiego Organu Nadzoru i Regulacji każda osoba, której przetwarzanie danych osobowych dotyczy, ma w dowolnym momencie prawo do bezpłatnego uzyskania informacji na temat przechowywanych na jego temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od ososby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych. Ponadto europejski prawodawca i organ regulacyjny przekazał osobie, której dotyczą dane, następujące informacje:

  • cele przetwarzania
  • kategorie przetwarzanych danych osobowych
  • odbiorców lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub które mają dopiero zostać ujawnione, w szczególności odbiorcom w państwach trzecich lub organizacjom międzynarodowym
  • jeśli to możliwe, planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeżeli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego czasu trwania
  • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących go lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
  • istnienie prawa do odwołania się do organu nadzorczego
  • jeżeli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o źródle danych
  • istnienie automatycznego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 DS-GVO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – znaczące informacje na temat logiki i zakresu oraz zamierzonego wpływu takiego przetwarzania na osobę, którą te dane osobowe dotyczą

  Ponadto osoba której to dotyczy ma prawo dostępu do danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo uzyskać informacje o odpowiednich gwarancjach związanych z przeniesieniem.

  Jeżeli osoba której to dotyczy chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem kontrolera.

 • c) Prawo do sprostowania

  Każda osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez prawodawcę europejskiego do żądania natychmiastowej korekty niedokładnych danych osobowych, które jej dotyczą. Ponadto użytkownik, którego te dane osobowe dotyczą ma prawo zażądać uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą zgłoszenia uzupełniającego, biorąc pod uwagę cele przetwarzania owych informacji.

  Jeżeli osoba zainteresowana pragnie skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych.

 • d) Prawo do anulowania (prawo do bycia zapomnianym)

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo przyznane przez europejskie dyrektywy i organy regulacyjne do żądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych natychmiastowego usunięcia danych osobowych, które jej dotyczą, pod warunkiem, że spełniony jest jeden z następujących powodów, a przetwarzanie nie jest wymagane:

  • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, które straciły swoją aktualność.
  • Osoba, której dane dotyczą, wycofuje zgodę, na podstawie której prowadzono przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-VGO lub art. 9 ust. 2 lit. a DS-VGO, i nie ma żadnej innej podstawy prawnej dla przetwarzania.
  • Osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się przetwarzaniu zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie ma uzasadnionych powodów dla przetwarzania lub obiektów danych zgodnie z Art. 21 ust. 2 DS-GVO.
  • Dane osobowe zostały przetworzone niezgodnie z prawem.
  • Wymazanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa unijnego lub krajowego, któremu podlega odpowiedzialny za przetwarzanie.
  • Dane osobowe zostały zebrane w odniesieniu do usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych zgodnie z Art. 8 ust. 1 DS-GVO.

  Jeżeli jedna z wyżej wymienionych przyczyn jest prawidłowa, a osoba zainteresowana chce zorganizować usunięcie danych osobowych przechowywanych przez Genealogie Research Poznań Sp. z o.o., może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnego za przetwarzanie. Wówczas pracownicy Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. natychmiast spełnienią te żądania.

  Jeżeli dane osobowe zostały podane przez Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. do publicznej wiadomości, a nasza firma jest odpowiedzialna za usunięcie tych danych osobowych jako osoba odpowiedzialna zgodnie z Art. 17 ust. 1 DS-GVO, wówczas Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie środki uwzgędniając dostępne technologie i koszty wdrożenia odpowiednich środków technicznych, w celu poinformowania innych administratorów danych przetwarzających opublikowane dane osobowe, że osoba, której te dane dotyczą zażądała usunięcia wszystkich jej danych osobowych lub ich kopii, o ile ich przetwarzanie nie jest wymagane. W takim przypadku pracownicy firmy Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. podejmą wszystkie niezbędne również w indywidualnych przypadkach działania.

 • e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

  Każda osoba, której przetwarzanie danych osobowych dotyczy ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do wymagania od odpowiedzialnego za przetwarzanie ograniczenia przetwarzania, jeżeli ma zastosowanie jeden z następujących warunków:

  • Poprawność danych osobowych jest kwestionowana przez osobę, której dane dotyczą, przez pewien okres czasu, który umożliwia odpowiedzialnemu za przetwarzanie weryfikację poprawności danych osobowych.
  • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba, której dane dotyczą, odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
  • Odpowiedzialny za przetwarzanie danych nie potrzebuje już danych osobowych na potrzeby przetwarzania, ale osoba, której dotyczą dane, portrzebuje je do ustalenia, wykonania lub ochrony roszczeń prawnych.
  • Dana osoba ma zastrzeżenia do przetwarzania zgodnie z art. 21 ust. 1 DS-GVO i nie jest jeszcze jasne, czy uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej są ważniejsze niż interesy osoby zainteresowanej.

  O ile jeden z wyżej wymienionych warunków zostanie spełniony, a osoba, której te dane osobowe dotyczą pragnie zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w dokumencie tożsamości Genealogie Research Poznań Sp. z o.o., może ona w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnego za przetwarzanie. W takim przypadku pracownicy firmy Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. rozpoczną proces ograniczenia przetwarzania.

 • f) Prawo do przenoszenia danych

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo wynikające z europejskich dyrektyw i rozporządzeń do uzyskania danych osobowych, które jej dotyczą, przekazanych odpowiedzialnemu za przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu komputerowego formacie. Ma również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód odpowiedzialnego za przetwarzanie, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a DS-GVO lub art. 9 ust. 1 lit. b ust. 2 lit. a DS-GVO lub na podstawie umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b DS-GVO i przetwarzania za pomocą zautomatyzowanych procesów, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w wykonaniu władzy publicznej, która została przypisana osobie odpowiedzialnej.

  Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych na podstawie art. 20 ust. 1 DS-GVO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, aby dane osobowe były przekazywane bezpośrednio od jednego odpowiedzialnego za przetwarzanie do drugiego, o ile jest to technicznie wykonalne, a jeśli tak, nie ma to wpływu na prawa i wolności innych osób.

  Aby dochodzić prawa do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, może w każdej chwili zwrócić się do pracownika Genealogie Research Poznań Sp. z o.o..

 • g) Prawo do sprzeciwu

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo w dowolnym momencie, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, określonej poprzez dyrektywę europejską i organ regulacyjny do zgłoszenia sprzeciw wobec przetwarzania jej danych osobowych związane z art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO. Dotyczy to również profilowania na postawie powyższych przepisów.

  W przypadku sprzeciwu Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. natychmiast zaprzestaje przetwarzać dane osobowych, chyba że istnieją istotne powody aby kontynuuować przetwarzanie, które ze względu na dobro publiczne przewyższają nad interesy, prawa i wolności osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia bezpośredniej korespondencji reklamowej, osoba której to dotyczy ma prawo w każdej chwili zażądać sprzeciw przetwarzania danych osobowych na potrzeby reklamy. Dotyczy to również profilowania, na ile jest ono związane z taką bezpośrednią raklamą. Jeżeli osoba, której to dotyczy sprzeciwia się przetwarzaniu danych przez Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. w celu reklamy bezpośredniej, Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. nie będzie przetwarzała danych osobowych na takie potrzeby.

  Ponadto osoba, której dotyczą dane, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, wyrazić sprzeciw przetwarzaniu danych osobowych przez Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. dotyczących celów naukowych, historycznych lub statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 DS-GVO, chyba że takie przetwarzanie jest konieczne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

  W celu skorzystania z prawa do wniesienia sprzeciwu osoba, której dane dotyczą, może bezpośrednio skontaktować się z dowolnym pracownikiem Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. lub innym pracownikiem. Osoba, której to dotyczy ma również możliwość, w kontekście korzystania z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/EG, skorzystania z prawa do sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

 • h) Automatyczne decyzje, w tym profilowanie w poszczególnych przypadkach

  Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, tak jak przyznaje to prawodawca europejski, do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu – w tym profilowanie – które wywiera na nią skutek prawny lub w podobny sposób znacząco je narusza; chyba że decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem danych, lub (2) jest dozwolona przez ustawodawstwo Unii lub państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, a ustawodawstwo to przewiduje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, lub (3) za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

  Jeżeli decyzja (1) jest wymagana do zawarcia lub wykonania umowy między osobą zainteresowaną a osobą odpowiedzialną lub (2) odbywa się za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie kroki w celu: bronienia prawa i wolności, a także uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, w tym prawo do interwencji odnośnie działań osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych w celu wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji.

  Jeśli osoba, której dane dotyczą, dochodzi praw związanych z podejmowaniem decyzji automatycznych, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie.

 • i) Prawo do odwołania zgody w związku z ochroną danych

  Każda osoba której dotyczy przetwarzanie danych osobowych ma prawo, udzielone przez dyrektywę europejską i organ regulacyjny, do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

  Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie.

8. Polityka prywatności dotycząca użytkowania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych zintegrowała na tej stronie komponent Google Analytics (z funkcją anonimizacji). Google Analytics to usługa analizy sieci. Analiza internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych dotyczących zachowania użytkowników odwiedzających witryny. Między innymi usługa analizy sieci zbiera informacie, z której strony internetowej zainteresowana osoba trafiła na daną stronę internetową (tzw. osoby odsyłające), do której podstrony strony internetowej uzyskano dostęp oraz jak często i na jak długo oglądana była podstrona. Analiza internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz analizy kosztów i korzyści reklam internetowych.

Firma obsługująca komponent Google Analytics to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, USA.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych wykorzystuje dodatek „_gat._anonymizeIp” do analityki internetowej za pośrednictwem Google Analytics. Za pomocą tego dodatku adresy IP danych osób, zostaną skrócone i zanonimizowane przez Google, jeśli dostęp do naszej witryny pochodzi od państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub od innego państwa będącego stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza przepływów użytkowników w naszej witrynie. Google korzysta między innymi z danych i informacji uzyskanych w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej, sporządzania dla nas raportów online przedstawiających działania na naszych stronach internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej witryny.

Google Analytics wykorzystuje plik cookie w systemie informatycznym danej osoby. Co to pliki cookie zostało już wyjaśnione powyżej. Za pomocą tego pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do jednej ze stron tej witryny, a moduł Google Analytics został zintegrowany, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby zainteresowanej jest automatycznie inicjowana przez odpowiedni komponent Google Analytics, aby przesłać dane do Google w celu analizy online. W ramach tego technicznego procesu Google będzie świadomy danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które służą między innymi Google do śledzenia pochodzenia odwiedzających i ich kliknięć, a następnie umożliwiają rozliczenie prowizji.

Plik cookie przechowuje informacje umożliwiające identyfikację osób, takie jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość odwiedzin strony przez osobę, której dane dotyczą. Za każdym razem, gdy odwiedzasz naszą stronę internetową, Twoje dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta osoba, są przekazywane do Google w Stanach Zjednoczonych. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazywać takie dane osobowe zebrane w procesie technicznym stronom trzecim.

Osoba której to dotyczy może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej, jak pokazano powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale zaprzeczać ustawianiu plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym danej osoby. Ponadto plik cookie już ustawiony przez Google Analytics może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto, dla osób zainteresowanych istnieje możliwość sprzeciwu wobec nabycia danych generowanych przez Google Analytics, związane z korzystaniem z tej strony internetowej, a także przetwarzanie tych danych przez Google. Aby to zrobić, osoba musi pobrać i zainstalować dodatek do przeglądarki na stronie https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że żadne dane ani informacje o odwiedzinach w witrynie nie mogą być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatku przeglądarki jest uważana przez Google za sprzeczność. Jeśli system informatyczny osoby której dotyczy zostanie później usunięty, sformatowany lub ponownie zainstalowany, osoba której to dotyczy musi ponownie zainstalować dodatek przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Kiedy dodatek przeglądarki jest odinstalowany przez osobe której to dotyczy lub inną osobe, którą można przypisać do swojej strefy wpływu, istnieje możliwość ponownej instalacji lub reaktywaci dodatku do przeglądarki.

Dodatkowe informacje i zasady ochrony prywatności Google można znaleźć na stronie https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ oraz http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics jest objaśniony bardziej szczegółowo na stronie https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

9. Google Maps

Strona internetowa Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. wykorzystuje Google Maps API do wizualnego wyświetlania informacji geograficznych. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zautomatyzowanych danych zgromadzonych przez firmę Google Inc., jej przedstawicieli i strony trzecie. Warunki korzystania z Google Maps można znaleźć w „Warunkach korzystania z Google Maps”. Podczas korzystania z Google Maps Google gromadzi, przetwarza i wykorzystuje dane o korzystaniu z funkcji Map przez odwiedzających strony internetowej w celu zapisania adresu IP. Informacje te są zwykle przesyłane i przechowywane na serwerze Google w Stanach Zjednoczonych. Erbenenermittlung Ralf heinemann GmbH & Co. KG nie ma wpływu na ten transfer danych. Aby uzyskać więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google, zapoznaj się z polityką prywatności Google. Tam możesz także zmienić ustawienia w centrum prywatności, aby móc zarządzać i chronić swoje dane.

10. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 I lit. a DS-GVO służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną umowy jest osoba której dotyczy, tak jak ma to miejsce na przykład w operacjach przetwarzania niezbędnych do dostarczenia towarów lub świadczenia jakiejkolwiek innej usługi lub innych świadczeń, przetwarzanie opiera się na: Art. 6 I lit. b DS-GVO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania działań przedumownych, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli nasza firma podlega prawnemu obowiązkowi, który wymaga przetwarzania danych osobowych, np. Wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. c DS-GVO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może być wymagane w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Byłoby tak na przykład, gdyby odwiedzający nasz zakład został ranny, a jego nazwisko, wiek, ubezpieczenie zdrowotne lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Następnie przetwarzanie byłoby oparte na Art. 6 I lit. d DS-GVO. Ostatecznie operacje przetwarzania mogą być oparte na Art. 6 I lit. f DS-GVO. Na tej podstawie prawnej, operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z powyższych podstaw prawnych, są wymagane, jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, chyba że przeważają interesy, podstawowego prawa i podstawowej wolnośći danej osoby. Takie operacje przetwarzania są dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez europejskiego prawodawcę. W tym względzie europejski prawodawca uznał, że uzasadniony interes mógł by być, w przypadku gdy osoba, której to dotyczy jest klientem administratora danych (podstawa decyzji 47 zdanie drugie DS-GVO).

11. Uzasadnione interesy w przetwarzaniu prowadzone przez odpowiedzialnego za przetwarzanie lub osobę trzecią

Przetwarzanie danych osobowych oparte na art. 6 I lit. f DS-GVO jest naszym uzasadnionym interesem w prowadzeniu działalności Genealogie Research Poznań Sp. z o.o. z korzyścią dla wszystkich naszych pracowników i udziałowców.

12. Czas przechowywania danych osobowych

Kryterium odnośnie czasu przechowywania danych osobowych jest orkeślony ustawowo okres przechowywania. Po upływie tego terminu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, jeżeli nie będą już potrzebne do zawarcia lub realizacij umowy.

13. Przepisy prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek osoby, której to dotyczy w celu dostarczenia danych osobowych; możliwe konsekwencje braku świadczeń

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. Przepisy podatkowe) lub może wynikać z ustaleń umownych (takich jak dane strony umowy). Czasami może być konieczne do zawarcia umowy, że osoba której to dotyczy przekazuje nam dane osobowe, które następnie muszą zostać przez nas przetworzone. Na przykład osoba, której dane dotyczą, musi podać nam dane osobowe, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznaczałoby, że umowa z daną osobą nie mogła zostać zawarta. Przed przekazaniem danych osobowych przez osobę zainteresowaną dana osoba musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik poinformuje osobę w każdym indywidualnym przypadku, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, lub jest wymagane do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek dostarczenia danych osobowych i poinformuje o konsekwencjach braku dostarczenia danych osobowych.

14. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji

Jako firma odpowiedzialna powstrzymujemy się od automatycznego podejmowania decyzji lub profilowania.

Ten wzór polityki prywatności został opracowany przez Generatora Polityki Prywatności DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, Audyty prywatności we współpracy z kancelarią medialną WILDE BEUGER SOLMECKE.